Position : Company List ››Palestine ›› Electrical Equipment & Supplies ›› Active Components

Al Alamia

Company Description

شرÙ٠اÙعاÙÙÙØ© Ù٠شرÙØ© اÙÙترÙÙÙات ÙÙÙبÙÙترات بدات اÙعÙ٠سÙØ© 1985 ÙÙ٠ث٠بدات Ù٠اÙتÙسع بÙتح اÙرع جدÙدة ÙÙ Ùطاع غزة, ÙاÙØ¢Ù ÙÙجد Ùد٠اÙشرÙØ© Ø«Ùاثة Ø£Ùرع رئÙسÙØ© ÙÙÙ Ùرع ÙدÙÙØ© غزة ÙÙرع اÙرÙا٠ÙÙرع اÙجÙد٠اÙÙجÙÙÙ, ÙÙØ­Ù ÙتطÙع ÙÙتح ÙرÙع اخر٠Ù٠اÙÙستÙب٠اÙÙرÙب.

Company Information

Contact info

Other Active Components Related Company

Relevant Companies

Categories